Algemene voorwaarden

Van Zuidam Computer Services VOF

Donaustraat 158, NL-8226 LC Lelystad
Tel +31-(0)320-257778
Mob +31-(0)6-50570999
Fax +31-(0)84-8377301
E-mail info at vanzuidam dot nl
Handelsregister nr. 390-59354 te Lelystad
BTW-nummer NL-8121.19.770.B01
Bankrekening NL03 INGB 0007 2315 10

Algemene levering- en verkoopvoorwaarden

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 99/184 bij de Kamer van Koophandel Flevoland.

Algemeen

 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft gegeven; onder Van Zuidam Computer Services VOF, hierna te noemen Opdrachtnemer, degene die de opdracht heeft ontvangen.

 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van deze voorwaarden op later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Leveringen en betalingen.

 1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Opdrachtnemer is gevestigd.

 2. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

 3. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 4. Bij samentreffen van de door Opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Offertes

 1. Hoewel de opdrachtnemer tracht in offertes een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zijn deze offertes vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 3. Wanneer slechts uitgangsmateriaal is overgelegd voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk, is Opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

 4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

 5. Bij uitvoering van de opdracht wordt minimaal één uur met het vooraf bepaalde tarief gefactureerd.

Honorarium, kosten, tarieven

 1. De honorering van Opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

 2. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer worden gemaakt, worden naast de dagdeel- of uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

 4. Opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

 5. Ook is Opdrachtnemer gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. Opdrachtnemer zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan Opdrachtgever.

 6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.

 7. Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, kunnen aanleiding geven tot in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is art. 16 van overeenkomstige toepassing.

Verantwoordelijkheid voor medewerkers

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in relatie tot de opdracht uitgevoerde handelingen van door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.

Eigendommen van Opdrachtgever


 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Eigendommen van Opdrachtnemer

 1. Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video, audio of data), blijven te allen tijde in eigendom van Opdrachtnemer.

 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

Verzending en transport van het uitgevoerde werk

 1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

 2. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van Opdrachtgever.

Vertrouwelijke informatie

 1. Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade van het openbaar worden van de gegevens van Opdrachtgever via inbraak door internet- of soortgelijke verbindingen van de computersystemen van Opdrachtnemer, tenzij onzorgvuldigheid van de zijde van Opdrachtnemer bewezen geacht wordt.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen dertig dagen na factuurdatum.

 2. Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

 3. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd op de voet van 1% per maand. Delen van maanden worden voor de berekening van de rente in aanmerking genomen als volle maanden.

 4. Het eigendom der goederen en rechten blijft aan Opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

 5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 100,- bedragen.

Retentierechtverhaal

Opdrachtnemer, die de goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Opdrachtnemer ook in geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van Opdrachtgever dan wel in geval Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Deellevering

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Verzuim van Opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

Overschrijding leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Annuleringen

Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien Opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Afname


 1. Indien voor de opdracht gebruik wordt gemaakt van faciliteiten van Opdrachtgever, dient deze te zorgen voor een onbelemmerde voortgang van de opdracht.

 2. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever verplicht direct na het gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

 3. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Klachten


 1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.

 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover Opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, resp. op andere wijze daarover heeft beschikt.

 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

 4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door Opdrachtgever zijn verstrekt.

 6. Voor gebreken in door derden gemaakte producten, die via Opdrachtnemer zijn geleverd, kan Opdrachtgever nimmer Opdrachtnemer aansprakelijk stellen.

Overmacht en Aansprakelijkheid

 1. Onder overmacht wordt onder andere verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, staking, brand, diefstal, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van enige overheid, verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, waterschade, oorlog, mobilisatie, elektriciteitsuitval, storingen op het Internet, bedrijfsstagnatie door van buiten komend onheil en fouten in diensten en producten geleverd door derden.

 2. Overmacht ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht.

 3. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht alsmede de kosten in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer gemaakt. Op deze ontbinding zijn de artikelen 6:261 tot en met 6:278 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

 4. Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding door overmacht geen recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer kunnen doen gelden.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van haar producten in combinatie met producten en/of systemen van Opdrachtgever of derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of bedrijfsschade, die aan de zijde van Opdrachtgever mocht ontstaan door uitvoering van de overeenkomst.

Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabrikaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten

Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte software e.d. blijven bij hem berusten.

 3. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

 4. Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de Opdrachtnemer in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door Opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.

 5. Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde software etc., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Beëindiging door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

  – in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  – bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;

  – bij liquidatie van zijn bedrijf.

 2. Opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Annuleringsvoorwaarden voor opdrachten aan Opdrachtnemer

 1. Bij annulering van tien of meer werkdagen voor de afgesproken ingangsdatum van de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht, afgezien van het vermelde in artikel 3 lid 4.

 2. Bij annulering van minder dan tien, maar vijf of meer werkdagen voor de afgesproken ingangsdatum, waarbij echter wel een nieuwe ingangsdatum wordt vastgelegd, wordt 10% van de kosten van de opdracht in rekening gebracht. Wanneer geen nieuwe ingangsdatum wordt vastgelegd, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

 3. Bij annulering van minder dan vijf werkdagen voor de afgesproken ingangsdatum, waarbij echter wel een nieuwe ingangsdatum wordt vastgelegd, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan vijf werkdagen voor de afgesproken ingangsdatum, waarbij geen nieuwe ingangsdatum wordt vastgelegd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.


Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.